ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาฯ แสดงความยินดี บัณฑิตปี 2563

” มีความรับผิดชอบ

  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

  มีวุฒิภาวะทางสังคม

  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ”