ดร.อมรเทพ สอนศิลพงศ์

ดร.อมรเทพ สอนศิลพงศ์

วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– Advance electromagnetic: Metamaterials, chirality
– Micro, nano-fabrications and nanocircuits
– Automation control systems
– 3D printing and design
– Biomedical Engineering

รายวิชาที่สอน
– สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field)
– ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller Systems)
– ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (Introduction to Microprocessor)
– ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (Microprocessor Laboratory)

ตารางสอน 2/2563

เอกสารประกอบการสอน เทอม 2/2563
1. ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (Introduction to Microprocessor)
2. ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller Systems)