ดร.ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย

วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– Power System Analysis
– Power System Stability and Control
– Power System Monitoring and Control
– Power System Modeling and Simulation
– Renewable Energy and Smart Grid Technology
– Railway Electrification System

รายวิชาที่สอน
– ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
– อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)
– ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System Laboratory)
– ปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory)
– โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Project)

ใส่ความเห็น