ดร.กัญจนา ชัยอมฤต

วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Analysis)
– การวางแผนและการทำงานระบบผลิตกำลังไฟฟ้า (Power System Generation, Operation and Planning)
– เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Reliability)
– พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
– นโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Economics and Policy)

รายวิชาที่สอน
– โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation)
– การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System Analysis)
– ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Power System Protection)
– ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Electronic Laboratory)

ตารางสอน 2/2563