อ.จิระยุทธ เนื่องรินทร์

วุฒิการศึกษา
M.Sc.(Electrical Power Engineeering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น, 2545

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
– การจัดการพลังงาน (Energy Management)

รายวิชาที่สอน
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Engineering Design)
– เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Drawing)
– การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Protection)

ตารางสอน 2/2563