อ.ขวัญใจ นาชัยภูมิ

“ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก”

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)
– เครื่องจักรกลทางไฟฟ้า (Electrical Machines)
– พลังงานทดแทน (Renewable energy)

รายวิชาที่สอน