ดร.พิชัย เมืองประทุม

วุฒิการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล), 2561
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล), 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล), 2548

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและวัสดุนาโนเทคโนโลยีสำหรับฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
(High voltage engineering includes nanocomposite high voltage insulation material)
– คุณลักษณะของวัสดุฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง (The characteristics of insulating liquid & solid insulators)
– การวินิจฉัยฉนวนสำหรับงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูง (Diagnostics of high voltage insulation systems)
– การทดสอบและเทคนิคการวัดทางด้านไฟฟ้าแรงสูง (High voltage test and measuring techniques)

รายวิชาที่สอน
– วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)
– วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Materials)
– การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Systems Analysis)
– ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering Laboratory)

ตารางสอน 2/2563