ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ

ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ

วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลักแตนซ์และการควบคุม (Switched Reluctance Machines and Drives Systems)
– เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรและการควบคุม (Permanent Magnet Synchronous Generator and its Control Systems)
– เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำและการควบคุม (Induction Generator and its Control System)
– การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Electrical Machines Design by using Finite Element Analysis)
– โครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้งาน (Artificial Neural Networks and its applications)

รายวิชาที่สอน
– เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines 2)
– การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Drives)

ตารางสอน 2/2563