อ.วิไลพร เงินบาท

“ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก”

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ระบบควบคุม (Control System)
– คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม (Mathematics for Engineering)
– พลังงานทดแทน (Renewable energy)

รายวิชาที่สอน