ดร.อารักษ์ บุญมาตย์

วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– Finite Element Method (FEM) simulation
– Heat Transfer
– Electrical drives
– Electromagnetic Field

รายวิชาที่สอน
– สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field)
– การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electrical drives)
– ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic Laboratory)

ตารางสอน 2/2563