ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ระบบควบคุมทางไฟฟ้า (Electrical Control System)
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
– ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy System)
– การวิเคราะห์พลังงาน (Energy Analysis)
– ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Drive System)

รายวิชาที่สอน
– วงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuits 1)
– โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Project)

ตารางสอน 2/2563