อ.ศุภกร วิศวภัทรธนธร

“ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก”

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Harmonics)
– ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Systems)
– อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics Drives)
– การแปลงผันพลังงาน (Energy Conservation)

รายวิชาที่สอน