อ.อภิวัฒน์ อัศวเมฆิน

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2551

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ระบบตรวจสอบและแสดงผล (Monitoring system)
– ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control system)
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
– ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy System)

รายวิชาที่สอน
– ไมโครโพเซสเซอร์พื้นฐาน (Introduction to Microprocessor)
– ปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital and Microprocessor Laboratory)
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)

ใส่ความเห็น