อ.วัชรินทร์ จันทะเนตร

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2548

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics circuits)
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
– วงจรอลวน (Chaotic circuits)

รายวิชาที่สอน
– วงจรดิจิตอล (Digital Circuits)
– ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล (Digital Circuit Laboratory)

ตารางสอน 2/2563