Author: eepadmin

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับตำแหน่งวิชาการ

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ อ.ดร.เกษม เนื้อแก้ว ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การลงทะเบียน, ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2562 และคณะผู้ปกครอง ในวันรายงานตัว วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พร้อมพบปะกับคณะอาจารย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้ ระเบียบการแต่งการสำหรับนักศึกษา