ดร.เกษม เนื้อแก้ว

วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น, 2545

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ระบบกล้ามเนื้อลมและการควบคุม (Pneumatic Muscle Actuator (PMAs) and its Control Systems)
– การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System and its Optimization)

รายวิชาที่สอน
– ระบบควบคุม (Control System)
– ปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory)

ตารางสอน 2/2563