อ.ขุนแผน ปฏิมาประกร

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น, 2540

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– การรักษาสเถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ D-STATCOM (Voltage Stabilization System using D-STATCOM)
– ระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟในเขตเมือง (Railway Signaling System for urban area)

รายวิชาที่สอน
– เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technology)
– ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technology Laboratory)
– เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Drawing)

ตารางสอน 2/2563