ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
  2. อ.ดร.เกษม เนื้อแก้ว ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์