ภาพกิจกรรม

อาจารย์สาขาไฟฟ้า ได้รับเชิญแสดงผลงานในงานวันนัก​ประดิษฐ์​ 2564 (Thailand​ Inventor’s Day 2021)

รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุลและดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจา