Month: March 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับตำแหน่งวิชาการ

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ อ.ดร.เกษม เนื้อแก้ว ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์