อ.กำธร เลยหยุด

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2552

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Electrical Power System and Protection)
– การจัดการและการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า (Power Energy Monitoring and Management System)

รายวิชาที่สอน
– ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
– ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System Laboratory)
– โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Project)

ตารางสอน 2/2563