อ.ธวัชชัย สิมมา

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี, 2544
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)
– วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit)
– ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy System)

รายวิชาที่สอน
– เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines 1)
– เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines 2)

ตารางสอน 2/2563