กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับ ดร.อารักษ์ บุญมาตย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ในเรื่อง “Finite Element Analysis of Electric Field Distribution for 115-kV Underground Power Transmission Systems” ตีพิมพ์ในวารสาร International Review on Modelling and Simulations (IREMOS)

Arak Bunmat, Theerapong Thothumpol, Nanthawut Yotphet and Pamon Saengsuwan, “Finite Element Analysis of Electric Field Distribution for 115-kV Underground Power Transmission Systems”, International Review on Modelling and Simulations (IREMOS), vol. 14, no. 6, 2021.