บุคลากร

          ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีอาจารย์ประจำสาขาจำนวน 16 ท่าน และมีเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีการเข้ารับนักศึกษาแบ่งเป็นหลักสูร 4 ปีและ 3 ปีเทียบโอน

  1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่
  2. นักศึกษาปัจจุบัน