นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษารับเข้าปี 2558-2561 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีโดยประมาณ 350 คน