หลักสูตร

          สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีการเรียนการสอนแบ่งเป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) และระดับปริญญาตรี ในส่วนของปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกเรียนได้ทั้งไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าระบบราง รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

  1. บัณฑิตศึกษา
  2. ปริญญาตรี