ผศ.ประวิช เปรียบเหมือน

วุฒิการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์, 2529

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
– การควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System Supervising)
– การให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System Consulting)
– การวิเคราะห์พลังงาน (Energy Analysis)
– การจัดการพลังงาน (Energy Management)

รายวิชาที่สอน
– วงจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuits 2)
– การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)

ตารางสอน 2/2563