กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร บัณฑิตปี 2562


“มีความรับผิดชอบ

 มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

 มีวุฒิภาวะทางสังคม

 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ”