ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ

  1. อ.ดร.พิชัย เมืองประทุม ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์